Ocena ryzyka ubezpieczeń majątkowych i OC

Klientom naszego biura zapewniamy identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia. Ocenę ryzyka przeprowadzamy wg trzech podstawowych etapów:

1.    Etap pierwszy - IDENTYFIKACJA RYZYKA:
Rozpoznanie rodzajowe strat jakie zagrażają funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jakie mogą dotknąć całość jego majątku. W ramach identyfikacji ryzyka dokonujemy rozpoznania bezpośrednich i pośrednich przyczyn, które powodują powstanie strat w przedsiębiorstwie.

2.    Etap drugi – POMIAR RYZYKA:
Polega na określeniu, jakie mogą wystąpić zagrożenia, w jakim stopniu oraz komu mogą zagrozić lub jakim wartościom majątkowym oraz jakie przypuszczalne straty mogą wywołać. Podstawę dla ustalenia rozmiarów ryzyka daje obserwacja wysokości strat oraz częstotliwość ich występowania.

3.    Etap trzeci – PODJĘCIE RYZYKA:
Polega na wyborze metod zapanowania nad zidentyfikowanym ryzykiem:
- kontrola i podejmowanie działań w celu jego zmniejszenia
- finansowanie ryzyka poprzez gromadzenie rezerw pieniężnych na wypadek pojawienia się strat lub konieczności transferu ryzyka.

Identyfikacja i pomiar ryzyka w raporcie, określane są łączenie jako analiza ryzyka.

Ryzykiem można manipulować poprzez zajęcie różnych postaw wobec jego pojawienia się. Takimi postawami są:

  • Ignorowanie
  • Unikanie
  • Transfer
  • Retencja
  • Redukcja

Zalecanym rozwiązaniem jest tzw. transfer ryzyka – przeniesienie bezpośrednich skutków wystąpienia straty na inny podmiot, który w ten sposób przyjmuje ryzyko na siebie, za odpowiednią cenę (składkę). Najbardziej upowszechnioną metodą transferu ryzyka jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Ryzyko jest wówczas przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń.

Na podstawie opracowanego raportu oceny ryzyka ubezpieczeń majątkowych, przedstawiamy naszym Klientom kompleksowy, indywidualnie opracowany program ochrony ubezpieczeniowej, zapewniający pokrycie finansowe w przypadku pojawienia się zdarzeń powodujących straty.