Oferta ogólna dla osób fizycznych

Każda działalność człowieka związana jest nieodłącznie z ryzykiem. Ryzyko utożsamiamy z zagrożeniami, z niebezpieczeństwami, z groźbą wystąpienia jakiegoś zdarzenia losowego. Stale towarzyszące człowiekowi ryzyko wynika z otoczenia przyrodniczego, podmiotów otoczenia społecznego, w których człowiek funkcjonuje. Występowanie ryzyka jest uzasadnieniem dla całej działalności ubezpieczeniowej, której celem jest dążenie do ograniczenia lub wyłączenia zdarzeń losowych występujących w postaci niszczącego oddziaływania sił przyrody lub będących skutkiem działalności ludzi.

W ramach opracowanego programu ubezpieczeniowego proponujemy na podstawie zlecenia Klienta/Właściciela obsługę ubezpieczeń zapewniających ochronę np. od ognia, powodzi, opadu, pożaru, kradzieży… .

Ubezpieczenia majątku (np. dom, altana ogrodowa, budynki gospodarcze)
Ubezpieczenia komunikacyjne (np. samochód, ciągnik rolniczy)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Ubezpieczenia na życie – indywidualne
Ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenia OC rolników
Ubezpieczenia upraw – obowiązkowe i dobrowolne
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenia zwierząt
Pozostałe ubezpieczenia – programy ubezpieczeniowe