Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza majątek Ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za spowodowane szkody. Przez pojęcie odpowiedzialności cywilnej rozumie się odpowiedzialność odszkodowawczą (majątkową) jednego podmiotu wobec drugiego, w związku ze szkodą doznana na skutek zdarzeń z winy Ubezpieczonego. Osoba poszkodowana staje się wierzycielem wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę, a osoba ta (sprawca skody) staje się w tym zakresie dłużnikiem.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z występowaniem rożnego rodzaju ryzyk np. w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczony (jego pracownicy) w następstwie czynu niedozwolonego wyrządził szkodę osobie trzeciej i z mocy prawa zobowiązany jest do jej naprawienia.

Proponujemy obsługę szerokiego zakresu produktów ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzenia działalności.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,  posiadanego mienia, za produkt;
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej;
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej